profile-bg

Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich 25.02.2021 godz. 10:00

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Ogólnego.

2. Powołanie Prezydium i komisji Zgromadzenia, przyjęcie regulaminu obrad.

3. Wystąpienia Gości.

4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku.

5. Przedstawienie sprawozdań finansowych i bilansu Związku za rok 2020.

6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdań i bilansu.

7. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i bilansu.

8. Przedstawienie projektu budżetu Związku na rok 2021.

9. Projekt uchwały o rezygnacji z waloryzacji składek członkowskich w roku 2021 – dyskusja, głosowanie.

10. Projekt budżetu Związku na rok 2021 – dyskusja, głosowanie.

11. Kierunki zmian w finansach samorządowych – informacja.

12. Prace nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej – informacja.

13. Sprawy wniesione i wnioski.

14. Zakończenie obrad.

 

* Związek Miast Polskich zastrzega prawo do zmian w porządku obrad.